Rekrutacja do szkoły i przedszkola. Start 19.02.2024!
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Regulamin Wypożyczania Podręczników Szkolnych

Regulamin stanowi integralną część Regulaminu 

Biblioteki Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork

 

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników szkolnych

 

Wstęp:

1.W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników

lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania

z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork zawarte w niniejszym  „Regulaminie wypożyczania i udostępniania podręczników szkolnych”;

2.Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym regulaminem.

  1. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 regulamin ma zastosowanie do

uczniów wszystkich klas szkoły.

 

Rozdział I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przedmiot Regulaminu

1.Niniejszy „Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników szkolnych

zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:

a)zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do

podręczników lub materiałów edukacyjnych,

b)tryb przyjęcia podręczników na stan biblioteki szkolnej szkoły,

c)postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub

materiałów edukacyjnych.

2.Każdy uczeń powinien zaznajomić się z Regulaminem wypożyczania i udostępniania podręczników szkolnych

3.Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji oraz potwierdzenia

odbioru.

4.Podręczniki wypożyczane do domu nauczyciel bibliotekarz zapisuje                                   

w komputerowej bazie użytkowników.

5.Zwrot wypożyczonych podręczników nauczyciel bibliotekarz potwierdza                       

w komputerowej bazie użytkowników.

 

Rozdział II

 

ZADANIA BIBLIOTEKI

1.Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

2.Biblioteka nieodpłatnie:

– wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać  

   papierową,

–zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających 

   postać elektroniczną,

–przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je 

  udostępnia.

3.Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz  z podręcznikiem lub  materiałem edukacyjnym. Zagubienie lub zniszczenie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

4.Czas otwarcia biblioteki szkolnej podany jest do wiadomości użytkowników

w informacji umieszczonej przy wejściu do biblioteki oraz w Internecie.

 

Rozdział III

 

PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

1.Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane szkole          w ramach dotacji zostają przekazane na stan biblioteki na podstawie protokołu.

  1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki.

3.Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe są zabezpieczone przez pracownika biblioteki przed zniszczeniem.

4.Podręczniki, materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji winny

być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

 

Rozdział IV

 

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Użytkownicy podręczników szkolnych

1.Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są

wszyscy uczniowie szkoły, w klasach objętych programem darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

2.Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.

3.Uczniowie są rejestrowani w bibliotece szkolnej na podstawie dostarczonych do biblioteki list zgodnych z listą klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.

4.Rejestracja następuje najpóźniej do dnia 10 września danego roku szkolnego.

Okres trwania wypożyczenia

1.Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego, najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego.

  1. W uzasadnionych przypadkach wypożyczenie podręcznika może nastąpić w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

3.Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija 20 czerwca danego roku szkolnego.

4.Szczegółowe zasady wypożyczania określa procedura, o której mowa w punkcie 3 regulaminu.

5.Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu

wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

Procedura wypożyczania podręcznika

1.Na początku roku szkolnego uczeń pobiera z biblioteki podręczniki lub materiały

edukacyjne.

  1. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i godzinach pracy biblioteki szkolnej

3.Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców i uczniów, aby sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

 

Zmiana Szkoły

1.Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik i materiały edukacyjne.

2.W przypadku niemożności zwrotu otrzymanego podręcznika lub materiałów edukacyjnych zastosowanie ma rozdział V niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział V

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI

 

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

1.Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki.

2.Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.

3.Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

4.Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, obłożyć w nową okładkę, jeśli wcześniejsza ulegnie zniszczeniu, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).

 

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

1.Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.

2.Na żądanie nauczyciela bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.

3.Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

 

Zakres odpowiedzialności

1.Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub

zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.

2.W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

3.Zapisu ustępu 2 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

4.Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników określa Dyrektor Szkoły na podstawie informacji przekazanych przez MEN.

5.W celu odzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych lub zniszczonych podręczników, nauczyciel bibliotekarz wysyła do rodzica wezwanie do zapłaty.

6.W przypadku braku zapłaty za uszkodzone bądź zniszczone podręczniki szkoła sprawę skieruje na drogę postępowania sądowego.

 

Rozdział VI

 

INWENTARYZACJA

1.Inwentaryzacja zasobów biblioteki odbywa się raz w roku: po ich odbiorze od użytkowników danego roku szkolnego.

2.Sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych celem uzupełnienia zasobów.

 

Rozdział VII

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień. Rodzice na pierwszym zebraniu z wychowawcą klasy podpisują stosowne oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu.

2.Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu wypożyczania podręczników i innych materiałów edukacyjnych na

każde ich życzenie.

3.Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem a użytkownikiem

biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

4.Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

5.Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów

edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor Szkoły.

  1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły.

7.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku

Data dodania: 2020-11-30 20:12:13
Data edycji: 2020-12-07 21:44:40
Ilość wyświetleń: 1028

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.”

Henryk Goldszmit
Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej