Rekrutacja do szkoły i przedszkola
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

!PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GMINIE MALBORK W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID- 19

!PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GMINIE MALBORK W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID- 19

ROZDZIAŁ 1

INFORMACJE OGÓLNE

§ 1.

Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest usystematyzowanie działań pracowników, rodziców oraz Dyrekcji w celu zachowania bezpieczeństwa i higienicznych warunków w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę Podstawową w Gminie Malbork podczas zagrożenia epidemiologiczneg

§ 2.

Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:

 1. Jednostce, szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Gminie Malbork;
 2. Oddziale Przedszkolnym – należy przez to rozumieć Oddział Przedszkolny funkcjonujący przy Szkole Podstawowej w Gminie Malbork;
 3. Dyrektorze– należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork;
 4. Rodzicach– należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dziecka, oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 5. Organie prowadzącym– należy przez to rozumieć Gminę Malbork, z siedzibą przy
  ul. Ceglanej 7, 82- 200 Malbork;
 6. Wytycznych GIS – należy przez to rozumieć wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, MEiN, MZ  dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych od 1 września 2021 r., dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. u. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) , zarządza się,
 • § 3.
 1. Przy głównym wejściu do budynku szkoły znajdują się numery telefonów do organu prowadzącegostacji sanitarno- epidemiologicznej, GIS (+48 222500115) oraz służb medycznych (999, 112) z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie jednostki.
 2. W szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty
  i wychowania.
 • § 4.
 1. Niniejszy regulamin określa procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej
  w Gminie Malbork w okresie pandemii wirusa COVID- 19, dotyczące wszystkich pracowników jednostki, uczniów oraz rodziców dzieci uczęszczających do jednostki.
 2. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem.

ROZDZIAŁ 2

ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO

§ 5.

 1. Dyrektor Szkoły na bieżąco współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia bezpiecznych warunków.
 2. Organ prowadzący zapewnia:
  1. pomoc dla Dyrektora w zapewnieniu opieki na dziećmi oraz uczniami, organizacji zajęć opiekuńczych dla uczniów klas I- III, organizacji konsultacji dla uczniów klas VIII oraz sprawnej realizacji skierowanych do jednostki wytycznych;
  2. sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystaniez pomieszczeń jednostki, placu zabaw, boiska oraz sprzętów i zabawek znajdujących się w jednostkach;
  3. płyn do dezynfekcji rąk- przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierający rzeczy, produkty od dostawców zewnętrznych;
  4. plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem;
  5. pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);
  6. pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa
   i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.
 3. W miarę możliwości organ prowadzący zapewnia dodatkowe pomieszczenia dla dzieci, a także wyposażenie tych pomieszczeń.
 4. Organ prowadzący ustala z Dyrektorem sposób komunikacji, np. raportowanie o liczbie dzieci lub w sytuacji podejrzenia zakażenia.

ROZDZIAŁ 3

ZADANIA I OBOWIĄZKI DYREKTORA

§ 6.

 1. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork wykonuje zadania związane
  z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, uczniom i pracownikom w czasie zajęć organizowanych przez jednostkę.
 2. Dyrektor:
  1. nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników zgodnie
   z powierzonymi im obowiązkami (w tym wypełnianie kart kontroli dezynfekcji pomieszczeń);
  2. dba o to, by w salach, w których dzieci spędzają czas nie było zabawek oraz przedmiotów, których nie można skutecznie zdezynfekować;
  3. prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w jednostce;
  4. kontaktuje się z rodzicem– telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
  5. informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;
  6. współpracuje ze służbami sanitarnymi;
  7. instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
  8. informuje rodziców o obowiązujących w jednostce procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia (za pomocą poczty elektronicznej, strony internetowej oraz plakatów wywieszonych w jednostce).
 1. Do zadań Dyrektora w związku z realizacją zajęć opiekuńczych w klasach I – III, należy:
 1. Określenie szczegółowych sposób sprawowania opieki nad dziećmi oraz prowadzenia zajęć;
 2. Zadecydowanie o podziale uczniów na poszczególne grupy;
 3. Ustalenie, którzy nauczyciele będą prowadzili zajęcia dydaktyczne a którzy opiekuńcze;
 4. Wspólnie z nauczycielami ocenienie stanu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego klas I-III;
 5. Rozplanowanie, przy udziale nauczycieli, pozostałych do zrealizowania treści podstawy programowej do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, Ustalenie wspólnie z nauczycielami, czy i w jakim zakresie należy zmodyfikować program nauczania;
 6. Ustalenie harmonogramu, organizacji oraz wymiaru indywidualnych konsultacji dla uczniów klas VIII (w porozumieniu z nauczycielami).
 1. Dyrektor przy wejściu do jednostki umieścił płyn do dezynfekcji rąk. Zobowiązuje się pracowników sprzątających o zgłaszanie niskiego poziomu płynu oraz bieżące uzupełnienie dozowników.
 • § 7
 1. Dyrektor na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID- 19 nadawane przez Główny Inspektorat Sanitarny i stosuje się do jego zaleceń.
 2. Dyrektor wymaga od pracowników bezwzględnego przestrzegania niniejszej procedury, komunikatów Dyrektora oraz zaleceń GIS.
 3. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażenia/zarażenia wirusem COVID-19 Dyrektor niezwłocznie informuje o tym fakcie Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Malborku.
 4. Dyrektor pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z szerzeniem epidemii COVID- 19.
 • § 8.
 1. Dyrektor na bieżąco przypomina pracownikom zasady higieny osobistej, mycia rąk, obowiązku informowania o złym stanie zdrowia.
 2. Dyrektor przeprowadził spotkanie z pracownikami w celu zwrócenia uwagi na profilaktykę zdrowotną.
 3. Dyrektor sprawuje wzmożony nadzór nad przestrzeganiem zasad higieny przez pracowników jednostki oraz ściśle je egzekwuje.
 4. Dyrektor zapewnia pracownikom jednostki niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronnefartuch z długim rękawem lub środki do dezynfekcji rąk.
 5. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych Dyrektor Szkoły wywiesił plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk– instrukcje obsługi.
 • § 9.
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania żywności, Dyrektor dokonał weryfikacji dobrych praktyk higienicznych, aby wyeliminować ewentualne luki lub możliwe ścieżki zanieczyszczeń.
 2. Dyrektor przeanalizował wewnętrzne procedury czyszczenia i dezynfekcji sal, korytarzy oraz pomieszczeń biurowych.
 3. Dyrektor udostępnia na bieżąco komunikaty dla rodziców, nauczycieli oraz pracowników pomocniczych i obsługi dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny w miejscach publicznych, w tym w szkole.

 ROZDZIAŁ 4

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 10.

 1. Szkoła pracuje w godzinach od 7.00 do 16.00
 2. W Szkole wprowadza się ustalone godziny czasu trwania zajęć dla każdego  oddziału/ klasy.
 3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej  oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
 4. W Szkole wprowadza się ustalone godziny czasu trwania zajęć dla każdego oddziału/ klasy.
 5. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej  oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
 • § 11.
 1. Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej w klasach I- III szkoły podstawowej prowadzić będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
 2. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze prowadzone będą przez wychowawcę świetlicy szkolnej, nauczyciela bibliotekarza oraz przez innych nauczycieli wskazanych przez Dyrektora.
 3. Zajęcia opiekuńcze oraz przerwy zorganizowane są tak, aby poszczególne grypy nie miały ze sobą styczności na korytarzach szkolnych.
 4. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 5. Sale, w których prowadzone są zajęcia należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę,
  w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • § 12.

Zajęcia rewalidacyjne

 1. W uzgodnieniu z organem prowadzącym  na terenie szkoły realizuje się zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 2. Podczas organizacji zajęć, o których mowa w ust. 1 zaleca się ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą uczestniczącą
  w zajęciach od uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej te zajęcia.
 3. W przypadku zajęć grupowych grupa uczestników zajęć musi być dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć.
 4. Zajęcia są organizowane indywidualnie lub w małych grupach o stałym składzie.
 5. Po każdych zajęciach przy zmianie grup uczestników nauczyciel zobowiązany jest dezynfekować sprzęt rehabilitacyjny, (najlepiej po każdych zajęciach i przy zmianie grupy uczestników).
 • § 13.
 1. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 2. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
 3. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 4. Przybory szkolne oraz podręczniki uczniowie zostawiają w szkole – nie zabierają do domu.
 • § 14.

Sala gimnastyczna

 1. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. (Jednak nie więcej niż liczba uczniów określona zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639).
 2. Opiekunowie grup nie realizują zająć sprzyjających bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 3. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy (piłki, skakanki, obręczą itp.) oraz podłoga są myte lub dezynfekowane przez pracowników obsługi.
 • § 15.
 1. Na czas pracy szkoły, drzwi wejściowe do budynku są zamykane.
 2. Do szkoły nie będą wpuszczane dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.
 3. Bezpośrednio przy przyprowadzeniu dziecka do szkoły/oddziału przedszkolnego oraz
  w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów, za zgodą rodzica dokonywany jest pomiar temperatury – termometrem bezdotykowym (w przypadku posiadania innego termometru, niż termometr bezdotykowy, po każdym użyciu termometr jest dezynfekowany).
 4. Podczas pobytu w jednostce przedszkolnej dzieci korzystają z toalety tylko pod opieką pracownika obsługi/ pomocy nauczyciela, który dopilnuje, by dziecko po skorzystaniu z toalety umyło ręce.
 • § 16.

Przyprowadzanie i odbiór dzieci

 1. Rodzice dzieci lub inne osoby upoważnione do przyprowadzania i odbioru dziecka ze szkoły zobowiązani są do zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny obowiązujących na terenie jednostki.
 2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z jednostki zobowiązani są zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jednostki jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 3. Rodzice przyprowadzają dzieci wyłącznie do drzwi wejściowych do budynku, przy czym zobowiązuje się rodziców do rygorystycznego przestrzegania wszelkich środków ostrożności (ochrona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe).
 4. Wyznaczony opiekun odbiera dziecko w głównym wejściu do budynku, gdzie dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka.
 5. Jeżeli temperatura nie przekracza 37,5oC, pracownik przekazuje dziecko nauczycielowi, który czeka na wszystkich uczniów swojej grupy w wyznaczonym miejscu.
 6. Przy wejściu do budynku mogą przebywać maksymalnie 1 rodzic z dzieckiem.
 7. Jeśli w trakcie oczekiwania na przyjęcie dziecka do jednostki wytworzy się kolejka, należy zachować odstęp 1,5m- 2m od innych dzieci i rodziców.
 8. Zakazuje się gromadzenia przed wejściem do Szkoły bez zachowania bezpiecznego dystansu.
 9. Rodzice w trakcie oczekiwana na przyjęcie dziecka do Szkoły są zobowiązani do opieki i nadzoru nad dzieckiem.
 10. Odbioru dziecka dokonuje się również przy głównym wejściu do budynku.
 11. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/ osoby upoważnionej imienia
  i nazwiska dziecka.
 12. Opuszczając jednostkę, dziecko odprowadzane jest przez wyznaczonego pracownika do rodzica/ osoby upoważnionej, który oczekuje w głównym wejściu do budynku (lub holu przed wejściem do budynku).
 • § 17.
 1. Do szkoły/ oddziału przedszkolnego może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Dzieci do jednostki są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
 3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do jednostki oświatowej.
 4. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych
  u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.
 5. Dzieci, które ukończyły 4 lata przyprowadzane są do jednostki w maseczce, w maseczce także wychodzą z jednostki do domu.
 • § 18.

Dowożenie uczniów

 1. W przypadku dowożenia uczniów do jednostki autobusem szkolnym należy przestrzegać szczególnych zasad bezpieczeństwa.
 2. Za bezpieczeństwo uczniów w drodze na przystanek autobusowy i powrót z przystanku ponoszą rodzice (prawni opiekunowie).
 3. Opiekę nad uczniami w czasie przejazdu z miejsca zamieszkania do szkoły i w drodze powrotnej sprawuje opiekun.
 4. Do obowiązków opiekuna należy ponadto:
 • dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowanie przez uczniów miejsc w autobusie;
 • zapewnienie bezpiecznego przewozu dzieci do i ze szkoły wg ustalonych tras i godzin;
 • zwracanie uwagi na właściwe wysiadanie uczniów z pojazdu i przejście do szkoły lub miejsca zbiórki, skąd uczniowie rozchodzą się do domów;
 • niedopuszczenie do przewozu uczniów w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrożenia.
 • Opiekun ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od chwili wejścia do autobusu do chwili ewentualnego wyjścia uczniów z autobusu lub przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły, do chwili opuszczenia autobusu w miejscu zamieszkania uczniów.
 • Opiekun przekazuje uwagi dotyczące zachowania się uczniów w autobusie dyrektorowi szkoły.
 • Wszystkie osoby przebywające w szkolnym autobusie (z wyjątkiem kierowcy) muszą mieć zasłonięty nos i usta.
 • § 19.

Zajęcia świetlicowe

 1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki.
 1. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
 2. Gabinet zajęć świetlicowy posiada regulamin zawierający m.in. zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii tj. regularne mycie rąk wodą z mydłem, ewentualnie dezynfekcję rąk.
 3. Gabinet zajęć świetlicowych  jest wietrzony  (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy)  przed przyjęciem dzieci  i po przeprowadzeniu prac porządkowych (czyszczenie przy użyciu wody z detergentem lub dezynfekcji).
 • § 20.

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wyłącznie uczniowie klas VIII.
 2. W bibliotece może przebywać liczba osób odpowiadająca konieczności zachowania zasady 4mna jedną osobę.
 3. Przy wejściu do biblioteki znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji (dla pracowników). Uczniom zaleca się umycie rąk przed wejściem do biblioteki lub korzystania z jednorazowych rękawiczek.
 4. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy dopilnowanie, aby osoby wchodzące na teren biblioteki dezynfekowały dłonie.
 5. Biblioteka dostępna jest w godzinach określonych zgodnie z harmonogramem podanym do wiadomości.
 6. Przyjęte od ucznia książki, biblioteka odkłada na 2 dni na wydzielone półki w odrębnym pomieszczeniu/ regale do tego wyznaczonym. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia „kwarantanny”. Po tym okresie książka wraca do użytkowania.
 • § 21.

Wyjścia na zewnątrz

 1. Dzieci pod nadzorem nauczyciela mogą korzystać z istniejącego przy jednostce placu zabaw.
 2. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.
 3. Wyjścia na place zabaw zorganizowane są rotacyjnie, tak, aby każda z grup nie miała ze sobą kontaktu.
 4. W przypadku braku możliwości codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw– plac zostanie zabezpieczony taśmą, wskazując na zakaz korzystania z urządzeń.
 • § 22.

Procedura korzystania z placu zabaw

 1. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym nauczyciel ma obowiązek czuwać nad ich bezpieczeństwem oraz organizować im warunki do bezpiecznej zabawy.
 2. Wyjście grup na plac zabaw odbywa się w systemie zmianowym, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 3. Zakazane jest przebywanie na placu zabaw więcej niż jednej grupy. Dzieci
  z poszczególnych grup nie mogą się mieszać.
 4. Każdego dnia, w ramach codziennej kontroli sprawdzającej stan techniczny urządzeń znajdujących się na placu zabaw, pracownik odpowiedzialny za jej przeprowadzenie (dokonuje jednocześnie dezynfekcji urządzeń. Wyniki kontroli oraz informację
  o przeprowadzonej dezynfekcji urządzeń odnotowuje w zeszycie kontroli.
 5. W razie nieobecności pracownika i niemożności przeprowadzenia codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw, zostaje on oznaczony taśmą i wyłączony z używania. O braku możliwości wychodzenia na plac zabaw w danym dniu dyrektor powiadamia wszystkich nauczycieli grup.
 6. Zabrania się wychodzenia z dziećmi na plac zabaw zabezpieczony w ten sposób.
 7. Przed wejściem z dzieci na plac zabaw nauczyciel powinien:
 1. sprawdzić w zeszycie kontroli, czy urządzenia znajdujące się na placu zabaw zostały zdezynfekowane w tym dniu;
 2. upewnić się, czy grupa przebywająca wcześniej na placu zabaw znajduje się już w budynku przedszkolnym. Grupy wychodzące na plac nie mogą kontaktować się ze sobą;
 3. przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu i korzystania ze sprzętów znajdujących się na placu zabaw;
 4. zadbać o stosowny do pory roku i panującej temperatury ubiór dzieci;
 5. polecić dzieciom, by ustawiły się jedno za drugim, bez tworzenia par i trzymania się za ręce;
 6. w czasie przemieszczania się grupy kontrolować zachowanie dzieci.
 1. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci na placu zabaw bez opieki.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie dla ich bezpieczeństwa, np. zbliżanie się do ogrodzenia i rozmawianie z przygodnymi osobami, znalezienia na placu przedmiotów stanowiących bezpośrednie zagrożenie zakażeniem chorobami wirusowymi (np. skrawki materiałów opatrunkowych).
 3. Podczas pobytu na placu dzieci mogą skorzystać z toalety znajdującej się w szkole tylko pod opieką pomocy nauczyciela, która dopilnuje, by dziecko po pobyciu w toalecie umyło ręce.
 4. Podczas zabaw na placu wszystkie furtki i bramy wjazdowe powinny być zamknięte.
 5. Dzieci wracają do budynku jedno za drugim prowadzone przez nauczyciela.
 6. Po powrocie z zajęć dzieci zdejmują wierzchnie okrycia i udają się do łazienki, żeby umyć ręce. Dopiero po wykonaniu czynności higienicznych przechodzą do sali zabaw.
 • § 23.

Boisko szkolne

 1. Korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu możliwy jest przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 2. Boisko szkolne jest przeznaczone do sportowych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
  o charakterze rekreacyjnym, z zachowaniem zasad wynikających z regulaminu.
 3. Korzystanie z boiska szkolnego jest możliwe tylko pod opieką nauczyciela.
 4. Za bezpieczeństwo na obiekcie w czasie trwania planowanych zajęć odpowiadają nauczyciele opiekujący się grupą uczniów.
 • § 24.
 1. Każda osoba, zaraz po przyjściu do budynków Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork zobowiązana są do mycia rąk.
 2. Na terenie jednostki obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich, niezwiązanych z działalnością opiekuńczą szkoły.
 • § 25.

Organizacja spotkań oraz narad

 1. Dyrektor ograniczył do niezbędnego minimum spotkania i narady z Radą Pedagogiczną oraz rodzicami.
 2. Zebrania przeprowadzane są przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (min. 1,5 – 2m).
 3. Jeżeli jest to możliwe zebrania rady pedagogicznej kontynuowane są w sposób zdalny, tj. z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej.
 • § 26.

Zadania i obowiązki rodziców

 1. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania wyłącznie dzieci zdrowych – bez objawów chorobowych. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci – dziecko nie zostanie wpuszczone do jednostki. Zaleca się w takiej sytuacji kontakt z lekarzem.
 2. Zaleca się rodzicom, aby przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły zmierzyły dziecku temperaturę.
 3. Zakazuje się przyprowadzania do jednostki dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. (W takiej sytuacji wszyscy powinni zostać w domu).
 4. Rodziców prosi się o wpajanie dzieciom zasad higieny. (unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk woda z mydłem oraz niepodawanie ręki na powitanie) oraz zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

ROZDZIAŁ 5

ZADANIA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

§ 27.

 1. Każdy pracownik Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy dziennie.
 2. Każdy pracownik przy wejściu do pracy zobowiązany jest odkazić ręce płynem do dezynfekcji i myć ręce zgodnie z instrukcjami wywieszonymi w toaletach.
 3. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po jednostce.
 4. Zabronione jest przebywanie pracowników wskazujących objawy chorobowe na terenie jednostki.
 5. Każdy pracownik Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork zobowiązany jest do stosowania się do „dekalogu” GIS (w pracy oraz po zakończeniu obowiązków służbowych):
 1. Często myj ręce - Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia;
 2. Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni - W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymaj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie;
 3. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust - Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie;
 4. Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe - Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody z detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają ludzie powinny być starannie dezynfekowane;
 5. Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków - Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie przecieraj lub dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków;
 6. Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy - Należy zachować co najmniej 2 metry odległości z osobą, z która rozmawiamy, twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę;
 7. Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu - Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów;
 8. Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu - Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie wypijaj ok. 2 litrów płynów (najlepiej wody). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa;
 9. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie.
 • § 28.
 1. Pracownicy zobowiązani są do używania płynu do dezynfekcji rąk, znajdującego się przy wejściu do budynków jednostki.
 2. Każdy pracownik zobowiązany jest informować Dyrektora lub osobę go zastępującą
  o wszelkich objawach chorobowych dzieci.
 3. Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi/uczniami oraz personelem opiekującym się dziećmi/uczniami.
 • § 29.

Pracownicy pedagogiczni

 1. Pracownicy pedagogiczni– nauczyciele pracują wg harmonogramu ustalonego przez Dyrektora.
 2. Nauczyciel wychowania przedszkolnego pełniący dyżur w przedszkolu zobowiązany jest do:
  1. wyjaśnienia dzieciom/uczniom, w miarę możliwości, jakie obowiązują w szkole zasady i dlaczego zostały wprowadzone. Nauczyciel zobowiązany jest przekazać informacje w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, a nie lęku;
  2. Wietrzenia sali co najmniej raz na godzinę;
  3. zwracania uwagi na częste i regularne mycie rąk. W przypadku problemów nauczyciel pomaga w tych czynnościach, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie ze świeżego powietrza. Nauczyciel może zorganizować pokaz właściwego mycia rąk, przypominać i dawać przykład. Zaleca się uatrakcyjnienie mycia rąk poprzez historyjki obrazkowe czy zabawy obrazkowe, śpiewane w trakcie mycia.
  4. sprawdzania warunków do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;
  5. prowadzenia gimnastyki przy otwartych oknach;
  6. dbania o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej grupy;
  7. dbania o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów;
  8. nieorganizowania w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;
  9. ustawiania leżaków do spania/odpoczynku w odstępach do najmniej 2 metrów od siebie;
  10. dezynfekowania leżaków przeznaczonych do spania, po zakończeniu odpoczynku przez dzieci.
 1. Do zadań nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej należy:
  1. wyjaśnienia uczniom, w miarę możliwości, jakie obowiązują w szkole zasady i dlaczego zostały wprowadzone. Nauczyciel zobowiązany jest przekazać informacje w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, a nie lęku;
  2. Wietrzenia sali co najmniej raz na godzinę;
  3. zwracania uwagi na częste i regularne mycie rąk. Nauczyciel może zorganizować pokaz właściwego mycia rąk, przypominać i dawać przykład;
  4. sprawdzania warunków do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;
  5. dbania o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej grupy;
  6. dbania o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów;
  7. nieorganizowania w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;
 2. Dyrektor dokonuje wszelkich starań, aby pracownik mający kontakt z dziećmi i uczniami świadczył pracę na terenie jednej jednostki oświatowej.
 • § 30.

Pracownicy pomocniczy i obsługi zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z indywidualnym zakresem czynności, uwzględniają wzmożone środki bezpieczeństwa (rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja dłoni, maseczki)

 • § 31.

Do zadań pomocy nauczyciela należy:

 1. usuwanie w raz z nauczyciel wychowania przedszkolnego z sal przedmiot i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki;
 2. wykonywanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych;
 3. dezynfekowanie powierzchni dotykowych – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków;
 4. czuwanie nad odizolowanym dzieckiem, u którego stwierdzono podejrzenia zakażenia koronawirusem;
 5. czuwanie nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia COVID.
 • § 32.
 1. Praca pracowników administracyjnych Jednostki jest tak zorganizowana, aby pracownik jak najmniej realizował pracę na terenie jednostki.
 2. Stanowiska pracy pracowników administracyjnych zorganizowane są z uwzględnieniem wymaganego dystansu społecznego pomiędzy pracownikami.
 3. Pracownicy administracji zobowiązani są do przyjmowania petentów z zachowaniem odpowiedniej odległości.
 4. Zabrania się pracownikom nadmiernego poruszania się po jednostce. Przemieszanie się jest dozwolone tylko w uzasadnionym przypadku.
 5. Każdy pracownik po zakończonej pracy zobowiązany jest do uporządkowania i zdezynfekowania swojego stanowiska pracy.

 

ROZDZIAŁ 6

ŻYWIENIE

§ 33.

 1. Szkoła zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie szkoły.
 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny przez firmę zewnętrzną.
 3. Porcjowane posiłki w przeznaczonych do tego pojemnikach i naczyniach dostarczane są przez wyznaczonego pracownika, do sal poszczególnych grup przedszkolnych lub stołówki szkolnej.
 4. Po zakończeniu spożywania posiłków wyznaczony pracownik/pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki
 • § 34.

Zadania i obowiązki pracowników mających kontakt z żywnością

 1. Pracownicy mający kontakt w żywnością zobowiązani są do stosowania standardowych praktyk zalecanych przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) w celu zredukowania ekspozycji i transmisji chorób, do których należą:
 1. właściwa higiena rąk;
 2. higiena kasłania/kichania;
 3. zasady bezpieczeństwa żywności;
 4. ograniczenie przez pracowników bliskiego kontaktu z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego (kichanie, kaszel)
 1. Pracownicy, mający kontakt z żywnością zobowiązani są myć ręce:
 1. przed rozpoczęciem pracy;
 2. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona;
 3. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;
 4. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;
 5. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;
 6. po skorzystaniu z toalety;
 7. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;
 8. po jedzeniu, piciu, lub paleniu;
 9. po kontakcie z pieniędzmi.
 1. Zobowiązuje się pracowników o zwrócenie szczególnej uwagi na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu, naczyń stołowych oraz sztućców.
 2. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
  w temperaturze minimum 60oC.

 

 • § 35.

 Dostawa i transport żywności

 1. Pracownicy odbierając produkty żywnościowe dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne.
 2. Pracownik odbierający dostawę żywności zobowiązany jest zwrócić uwagę na czy pojemniki transportowe oraz środki transportu spełniają następujące wymagania:
 1. są czyste, w dobrym stanie, nie uszkodzone, łatwe do mycia, czyszczenia i dezynfekcji;
 2. zabezpieczają żywność przed zanieczyszczeniem;
 3. nie używane do transportu produktów innych niż żywność, które mogą być źródłem zanieczyszczenia;
 4. zapewniają odseparowanie żywności surowej wymagającej obróbki termicznej od żywności, która nie będzie jej poddana przed spożyciem;
 5. poddane zostały całkowitemu i dokładnemu procesowi mycia, jeśli były używane do transportu innych produktów niosących ryzyko zanieczyszczenia żywności.
 • § 36.

Zasady organizacji stołówki szkolnej

 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość skorzystania ze stołówki szkolnej.
 2. Żywienie prowadzi się w godzinach, w których odbywają się zajęcia w szkole.
 3. Stołówka zapewnia warunki higieniczne wymagane przepisami prawa odnoszące się do funkcjonowania żywienia zbiorowego.
 4. Do korzystania z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej uprawnieni są:
 1. wychowankowie grup przedszkolnych;
 2. uczniowie szkoły;
 3. pracownicy szkoły.
 1. Pracownicy przygotowujący/ wydający posiłki zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, a przede wszystkim przestrzegania następujących zasad:
 1. zapewnienie odpowiedniej odległości stanowisk pracy;
 2. stosowanie środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki) oraz mycie rąk/ używania płynu dezynfekującego;
 3. regularne czyszczenie powierzchni (blatów, stołów) i sprzętów;
 4. utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców;
 5. mycie wielorazowych naczyń i sztućców w zmywarce z dodatkiem detergentu,
  w temperaturze min. 60°C.
 1. Posiłki wydawane są w stołówce zmianowo zgodnie z harmonogramem opracowanym
  w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, na podstawie zgłoszonej liczby dzieci, korzystających z żywienia w Szkole.
 2. W jadalni może przebywać tylko jedna grupa.
 3. Uczniowie przyprowadzani są na stołówkę przez wyznaczonego pracownika Szkoły
  w grupie odpowiadającej liczbie miejsc w stołówce, przygotowanych do bezpiecznego spożywania posiłków.
 4. Uczniowie zobowiązani są pojedynczo odbierać wydawane posiłki. W trakcie oczekiwania na wydanie posiłku uczniowie zachowują bezpieczny dystans, ustawiając się w jednej kolejce.
 5. Posiłki dzieciom podaje jedna osoba z zastosowaniem ustalonej w formy zabezpieczenia (np. jednorazowe rękawiczki, maseczka).
 6. Zakazuje się nadmiernego poruszania się dzieci w stołówce.
 7. Po wyjściu każdej grupy ze stołówki pracownicy personelu sprzątającego przeprowadzają czyszczenie blatów stołów, poręczy krzeseł, klamek itp. oraz wietrzą stołówkę.
 8. Po wyjściu ze stołówki nauczyciel prowadzi uczniów bezpośrednio do sali zajęć.
 9. Jeśli dzieci przechodząc do sali dotykały np. poręczy schodów należy przejść z nimi do łazienki i dopilnować, by dokładnie umyły ręce (lub zdezynfekować je płynem lub żelem na bazie alkoholu).
 10. Nauczyciel przyprowadzający grupę uczniów na stołówkę jest zobowiązany:
 1. przeprowadzić uczniów możliwie najkrótszą i bezpieczną trasą (grupy nie mogą się mijać);
 2. pełnić nadzór nad uczniami;
 3. pilnować, aby uczniowie zachowywali od siebie dystans oraz nie przemieszali się w nieuzasadniony sposób po korytarzu/ holach Szkoły;
 4. przypilnować, aby uczniowie przed wejściem i po wyjściu ze stołówki dokładnie umyli ręce woda z mydłem, zgodnie z instrukcją poprawnego mycia rąk (jeśli
  z jakiegoś powodu nie jest to możliwe nauczyciel powinien zdezynfekować ręce dzieci i swoje płynem lub żelem na bazie alkoholu);
 5. upewnić się przed wejściem z grupą uczniów na stołówkę, że wszystkie dzieci
  z poprzedniej grupy opuściły teren stołówki oraz że stołówka jest przygotowana do wpuszczenia kolejnej grupy uczniów ( tzn. że pracownik obsługi wykonał zabiegi higieniczno- sanitarne po opuszczeniu jadalni przez poprzednią grupę);
 6. wprowadzić dzieci jedno za drugim do stołówki- nie należy ustawiać dzieci parami i pozwalać, by trzymały się za ręce;
 7. pilnować, by dzieci zajęły wyznaczone miejsca i nie wstawały od stolików;
 8. po spożyciu posiłku, poinformować pracownika obsługi o wyjściu z dziećmi ze stołówki.

ROZDZIAŁ 7

ZALECENIA DLA PERSONELU SPRZĄTAJĄCEGO

§ 37.

 1. Personelowi sprzątającemu teren Szkoły zaleca się zachować dodatkowe środki ostrożności:
 1. założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta;
 2. umycie i dezynfekcja rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek
  i maseczki,
 3. wyrzucenie odpadów do odpowiedniego pojemnika.
 1. Organizacja trybu pracy pracowników utrzymujących czystość w jednostce zorganizowana jest z uwzględnieniem systemu rotacyjnego/zmianowanego oraz z uwzględnieniem niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemiologicznego.
 2. Praca pracowników utrzymujących czystość w jednostce przebiega rotacyjnie. Jednostka minimalizuje ilość osób przebywających na terenie szkoły.
 • § 38.
 1. Za utrzymanie czystości w jednostce odpowiedzialni są pracownicy, którym w zakresie obowiązków przydzielone zostały do sprzątania określone pomieszczenia.
 2. Dyrektor zapewnia sprzęt do prac porządkowych oraz środki czyszczące i myjące niezbędne do wykonywania prac porządkowych.
 3. Podstawową zasadą stosowaną przez pracowników podczas wykonywania prac porządkowych powinno być utrzymanie czystości pomieszczeń i sterylności powierzchni, z których korzystają dzieci i pracownicy, co pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.
 4. Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne (schody i korytarze) oraz powierzchnie dotykowe należy regularnie, co najmniej 2 razy dziennie, oczyszczać, używając wody z detergentem lub środka dezynfekcyjnego. Należy myć i dokładnie odkażać każdego dnia:
 1. Biurka;
 2. Drzwi;
 3. poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków (po każdej grupie);
 4. klamki;
 5. włączniki światła;
 6. poręcze i uchwyty;
 7. używane prze dzieci zabawki lub inne przedmioty, z których korzystają podczas zabawy.
 1. Środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji powinny być stosowane zgodnie
  z wytycznymi i zaleceniami podanymi przez producenta.
 2. Podczas prac porządkowych pracownik zobowiązany jest stosować zalecane środki ochrony indywidualnej, przestrzegać zasad higieny oraz zachowywać reguły ostrożności: do procesu dezynfekcji stosować rękawice ochronne z długim mankietem, używać maski
  i okulary ochronne w przypadku stosowania preparatów w spryskiwaczach ze względu na ryzyko podrażnienia oczu i dróg oddechowych, nie dotykać twarzy rękami
  w rękawiczkach, nie zakładać ponownie uprzednio zdjętych rękawic jednorazowych, podczas dezynfekcji stosować ręczniki papierowe, które po przetarciu trzeba od razu wyrzucić, nie używać tych samych ściereczek w różnych pomieszczeniach (stołówka, łazienka, WC). To może doprowadzić do rozprzestrzeniania się wirusa.
 3. Dezynfekowanie powierzchni za pomocą środków dezynfekcyjnych powinno być skuteczne i wymaga prawidłowego ich stosowania:
 1. usunięcia wodą zanieczyszczeń przed dezynfekcją;
 2. sprawdzenia daty przydatności do użycia (jeśli data jest przekroczona, całkowita dezynfekcja nie jest już gwarantowana);
 3. użycia środka w odpowiednim stężeniu (preparat nie zadziała, jeśli będzie źle dozowany);
 4. naniesienia na powierzchnię odpowiedniej ilości preparatu niczego nie pomijając;
 5. przestrzegania zalecanego czasu zastosowania, pozostawienia preparatu przez wskazany przez producenta okres (dezynfekowana powierzchnia powinna pozostawać wilgotna przez zalecany czas niezbędny do zabicia wirusów).
 1. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością np. blatów stołów, należy przepłukać je czystą wodą, po odczekaniu zalecanego czasu pomiędzy procesem dezynfekcji a płukaniem.
 2. Podczas sprzątania wszystkie pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone, ponieważ czas ulotnienia się warstwy cieczy zależy od temperatury otoczenia i cyrkulacji powietrza.
 3. Sprzęt i środki służące do utrzymania czystości powinny być przechowywane
  w zamkniętych szafkach. Po zakończonej pracy pracownik powinien:
 1. umieścić sprzęt i środki chemiczne w wyznaczonym do ich przechowywania miejscu;
 2. zabezpieczyć miejsce przed dostępem do niego innych osób i dzieci;
 3. oznaczyć w prowadzonym rejestrze miejsce i czas przeprowadzanej dezynfekcji. Rejestr powinien być złożony w miejscu dostępnym dla nauczycieli.
 1. Pracownicy odpowiedzialni za sprzątanie zobowiązani są usunąć z sal, przedmioty
  i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, tj. np. pluszowe zabawki.
 2. Po zakończonych zajęciach w salach sprzątaczki zobowiązane są do zdezynfekowania sprzętu i zabawek.

ROZDZIAŁ 8

WYTYCZNE – ŚROKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

§ 39.

Instrukcje dotyczące prawidłowego założenia i ściągania rękawiczek jednorazowych, maseczek i mycia rąk

Instrukcje dotyczące prawidłowego założenia i ściągania rękawiczek jednorazowych, maseczek i mycia rąk:

 1. techniki mycia rąk: https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
 2. techniki dezynfekcji rąk https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
 3. zdejmowania i zakładania rękawiczek i maseczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

 • § 40.

Postępowanie z odpadami wytwarzanymi w czasie ochrony przed koronawirusem

 1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).
 2. Odpady wytworzone przez pracowników takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia
  i rozprzestrzeniania się koronawirusa, są uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.
 3. Przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/ przenoszeniem odpadów należy używać rękawic ochronnych, myć i/ lub dezynfekować ręce.

ROZDZIAŁ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 41.

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Szkole Podstawowej w Gminie Malbork od dnia 1 września 2021r. do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania. W razie pojawienia się nowych zasad i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, w jednostce na bieżąco będą podejmowane odpowiednie działania.
Data dodania: 2021-09-03 00:00:00
Data edycji: 2021-09-06 11:51:36
Ilość wyświetleń: 590

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.”

Henryk Goldszmit
Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej