Rekrutacja do szkoły i przedszkola. Start 19.02.2024!
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY - PROCEDURY, REGULAMINY

ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY - PROCEDURY, REGULAMINY

QPROCEDURA KSZTAŁCENIA W WARIANCIE MIESZANYM HYBRYDOWYM W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GMINIE MALBORK

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

                                                                   § 1

Niniejsza procedura określa zasady organizacji i prowadzenia kształcenia w wariancie mieszanym hybrydowym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Szkole Podstawowej w Gminie Malbork.

                                                                   § 2

Ilekroć w procedurze jest mowa o:

1)     Kształceniu mieszanym/hybrydowym – należy przez to rozumieć takie prowadzenie procesu kształcenia, w którym w części grup, oddziałów, klas, etapów edukacyjnych lub całej szkole poszczególne zajęcia będą prowadzone stacjonarnie oraz z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość,

2)     Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork.

3)     Nauczycielu – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Gminie Malbork.

4)     Uczniach – należy przez to rozumieć młodzież uczęszczającą do Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork.

5)     Szkole, jednostce – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Gminie Malbork.

                                                                                                                         § 3

Zawieszenie zajęć

 1. Na podstawie § 18 ust. 2a Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dyrektor za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.
 2. Ocena stanu zagrożenia należy do Dyrektora. Do przykładowych sytuacji zagrażających zdrowiu uczniów można zaliczyć:

1)    zachorowanie na COVID-19 choćby jednego z uczniów szkoły lub członka jego rodziny, z którym pozostaje on w styczności, a także pracownika szkoły (i odpowiednio członka jego rodziny)

2)    wystąpienie dużego ogniska zachorowań na terenie, na którym zlokalizowana jest szkoła.

 1. Dyrektor zwraca się z zapytaniem do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię w przedmiocie częściowego lub całkowitego zawieszenia zajęć.
 2. Zapytanie może zostać złożone w formie pisemnej, ustnej (w tym telefonicznej) lub elektronicznej (np. e-mail).
 3. Składając zapytanie Dyrektor ma obowiązek:

1)    opisać zagrożenie epidemiczne i uzasadnić, dlaczego czyni ono koniecznym przejście na inną formę kształcenia,

2)    wskazać, w jakim zakresie będzie realizowane kształcenie zdalne.

3)    wskazać okres, w którym będzie realizowania inna forma kształcenia (nie może być to czas nieokreślony).

 1. Jeżeli opinia została uzyskana również w formie ustnej, wówczas jej uzyskanie należy potwierdzić w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
 2. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Dyrektor zwraca się z zapytaniem do organu prowadzącego o zgodę w przedmiocie częściowego lub całkowitego zawieszenia zajęć.
 3. Zapytanie może zostać złożone w formie pisemnej, ustnej (w tym telefonicznej) lub elektronicznej (np. e-mail).
 4. Dyrektor nie musi konsultować kwestii zawieszenia zajęć z innymi organami szkoły.
 5. Po podjęciu decyzji w sprawie zawieszenia zajęć Dyrektor wydaje stosowne zarządzenie, wskazując okres zawieszenia.
 6. O zawieszeniu zajęć ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną obowiązkowe jest zawiadomienie organu sprawującego nadzór pedagogiczny przez organ prowadzący lub dyrektora. W ramach zewnętrznego nadzoru pedagogicznego kurator oświaty będzie mógł zbadać prawidłowość zakresu zawieszenia zajęć, a więc czy właściwa grupa uczniów została odsunięta od zajęć w siedzibie jednostki.                                                                                             § 4
 1. Zawieszenie zajęć może dotyczyć w szczególności grupy, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.
 2. W związku z zawieszeniem zajęć Dyrektor może wdrożyć wariant kształcenia mieszany-hybrydowy, podczas którego organizuje jednocześnie zajęcia w formie tradycyjnej na terenie jednostki oraz w formie kształcenia na odległość.
 3. Dyrektor może zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o udzielenie wsparcia oraz wskazówek w związku z wprowadzeniem kształcenia w wariancie hybrydowym.

                                                                                                                      § 5

 1. W przypadku prowadzenia kształcenia w wariancie hybrydowym Dyrektor Szkoły dokonuje weryfikacji i aktualizacji procedur określających zasady kształcenia na odległość.
 2. Dyrektor Szkoły bierze pod uwagę dotychczasowe doświadczenie oraz zgłaszane do tej pory problemy, pomysły i nowe rozwiązania przez nauczycieli, rodziców i uczniów, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia na odległość, m.in.:

1)    ustalenia skutecznych sposobów komunikacji z rodzicami uczniów;

2)    zaplanowanie równomiernego obciążenia ucznia zajęciami w danym dniu;

3)    uwzględnienie możliwości psychofizyczne ucznia;

4)    ograniczenia wynikające z sytuacji ucznia w środowisku domowym (np. warunki techniczne, dostęp do Internetu);

5)    uwzględnienie indywidualnych potrzeb uczniów, a w szczególności mając na uwadze odrębną specyfikę kształcenia.

 1. Dyrektor Szkoły może wprowadzać zmiany w organizacji funkcjonowania Szkoły oraz zasad przebywania zgodnie z wprowadzanymi zaleceniami dotyczącymi reżimu sanitarnego, w szczególności w przypadku objęcia danego powiatu strefą, w której wprowadza się obostrzenia (np. obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej).

                                                                                                                       § 6

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostki Dyrektor odpowiada za organizację realizacji zadań szkoły, w tym organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a w szczególności:

1)    ustala, czy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i internetu umożliwiających interakcję między uczniami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia;

2)    ustala, we współpracy z nauczycielami, technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć;

3)    przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informacje o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania, 

4)    koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;

5)    ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach;

6)    wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać w trakcie kształcenia w trybie hybrydowym;

7)    zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji.

                                                                                                                         § 7

 1. Procedura obowiązuje w szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu odwołania.
 2. W razie pojawienia się nowych zasad i wytycznych w jednostce na bieżąco będą podejmowane odpowiednie działania.

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GMINIE MALBORK OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

ROZDZIAŁ 1

INFORMACJE OGÓLNE

                                                                                                                       § 1

Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest usystematyzowanie działań pracowników, rodziców oraz Dyrekcji w celu zachowania bezpieczeństwa i higienicznych warunków w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę Podstawową w Gminie Malbork od 1 września 2020 r.

                                                                                                                       § 2

Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:

1)    Jednostce, Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Gminie Malbork;

2)    Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork;

3)    Rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

4)    Organie prowadzącym– należy przez to rozumieć Gminę Malbork.

                                                                                                                       § 3

 1. W szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty
  i wychowania.
 2. Niniejsza procedura określa funkcjonowanie szkoły od 1 września 2020 r., w szczególności działania, które zminimalizują możliwość zakażenia.
 1. Należy mieć na uwadze to, że zastosowanie wszystkich ustalonych środków bezpieczeństwa w Szkole nie pozwoli w 100% wyeliminować ryzyka związanego
  z zakażeniem.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/.
 3. Organizacja i funkcjonowanie szkoły zależy od sytuacji epidemiologicznej występującej na obszarze powiatu malborskiego – w przypadku gdy rejon ten zostanie zakwalifikowany do „obszaru czerwonego” lub „obszaru żółtego” Dyrektor Szkoły wprowadza dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie z obowiązującym Rozporządzenie

ROZDZIAŁ 2

ZADANIA I OBOWIĄZKI DYRKETORA

                                                                                                                       § 4

 1. Dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
  i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez jednostkę.
 2. Dyrektor:

1)     organizuje pracę szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz stosuje się do nowych zaleceń;

2)     współdziała z pracownikami w zapewnieniu bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć w szkole;

3)     nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników zgodnie
z powierzonymi im obowiązkami (w tym wypełnianie kart kontroli dezynfekcji pomieszczeń);

4)     dba o to, by w salach, w których uczniowie spędzają czas nie było przedmiotów, których nie można skutecznie zdezynfekować;

5)     prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w jednostce;

6)     kontaktuje się z rodzicem– telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby sugerujących infekcję dróg oddechowych u ich dziecka;

7)     współpracuje ze służbami sanitarnymi;

8)     instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;

9)     informuje rodziców o obowiązujących w szkole procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia (za pomocą poczty elektronicznej, strony internetowej oraz plakatów wywieszonych w jednostce).

.     Przy każdym wejściu do budynku szkoły zamieszono:

1)       informację o obowiązku dezynfekcji rąk;

2)       instrukcję o sposobie użycia środka dezynfekującego;

3)       dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, umożliwiający wszystkim wchodzącym do szkoły skorzystania z niego (zobowiązuje się pracowników sprzątających
o zgłaszanie niskiego poziomu płynu oraz bieżące uzupełnienie dozowników
);

4)     numery telefonów do organu prowadzącego, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych u osoby znajdującej się na terenie jednostki.

                                                                                                                       § 5

Zawieszenie zajęć

 1. Na podstawie § 18 ust. 2a Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dyrektor za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.
 2. Zgoda i opinia, o których mowa odpowiednio w ust. 1 mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii utrwalona jest przez Dyrektora w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
 3. W przypadku zawieszenia zajęć na czas oznaczony Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork wydaje stosowne zarządzenie, wskazujące na okres zawieszenia.
 4. W związku z zawieszeniem zajęć Dyrektor Szkoły wdraża jeden z wariantów kształcenia:

1)     organizowanie jednocześnie zajęcia w formie tradycyjnej na terenie jednostki oraz
w formie kształcenia na odległość (WARIANT MIESZANY- HYBRYDOWY);

2)     organizowanie zajęcia w formie kształcenia na odległość, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora o zawieszeniu funkcjonowania szkoły i prowadzenia kształcenia na odległość (WARIANT ZDALNY).

 1. W przypadku prowadzenia kształcenia w wariancie hybrydowym lub zdalnym Dyrektor Szkoły dokonuje weryfikacji i aktualizacji procedur określających zasady kształcenia na odległość.
 2. Dyrektor Szkoły bierze pod uwagę dotychczasowe doświadczenie oraz zgłaszane do tej pory problemy, pomysły i nowe rozwiązania przez nauczycieli, rodziców i uczniów, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia na odległość, m.in.:

1)    ustalenia skutecznych sposobów komunikacji z rodzicami uczniów;

2)    zaplanowanie równomiernego obciążenia ucznia zajęciami w danym dniu;

3)    uwzględnienie możliwości psychofizyczne ucznia;

4)    ograniczenia wynikające z sytuacji ucznia w środowisku domowym (np. warunki techniczne, dostęp do Internetu);

5)    uwzględnienie indywidualnych potrzeb uczniów, a w szczególności mając na uwadze odrębną specyfikę kształcenia:

 1. a)dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym;
 2. b)oddziałów integracyjnych;
 3. c)uczniów klas I- III;
 4. d)uczniów klasy IV;
 5. e)uczniów klas V- VII;
 6. f)uczniów klasy VIII.
 7. Dyrektor Szkoły może wprowadzać zmiany w organizacji funkcjonowania Szkoły oraz zasad przebywania zgodnie z wprowadzanymi zaleceniami dotyczącymi reżimu sanitarnego, w szczególności w przypadku objęcia danego powiatu strefą, w której wprowadza się obostrzenia (np. obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej)                                                                                                                                   § 6
 1. Dyrektor Szkoły na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID- 19 nadawane przez Główny Inspektorat Sanitarny i stosuje się do jego zaleceń.
 2. Dyrektor Szkoły wymaga od pracowników bezwzględnego przestrzegania niniejszej procedury, komunikatów Dyrektora, zaleceń GIS oraz wytycznych MEN.
 3. W szkole zapewniono pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe sugerujących infekcję dróg oddechowych, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia).
 4. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażenia/zarażenia wirusem COVID-19 Dyrektor postępuje zgodnie z „Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 oraz na wypadek powzięcia informacji o potwierdzeniu zakażenia na terenie Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork” wprowadzoną odrębnym Zarządzeniem Dyrektora                                                                                                                                                                                                                  § 7
 1. Dyrektor przypomina pracownikom zasady mycia rąk oraz obowiązku informowania o złym stanie zdrowia. Dyrektor przeprowadził spotkanie z pracownikami w celu zwrócenia uwagi na profilaktykę zdrowotną.
 2. Dyrektor zapewnia pracownikom jednostki niezależnie od podstawy zatrudnienia  środki do dezynfekcji rąk, przyłbice.
 3. W pomieszczeniach sanitarno- higienicznych Dyrektor wywiesił plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk– instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk.

                                                                                                                        § 8

 1. Dyrektor przeanalizował i zaktualizował wewnętrzne procedury czyszczenia i dezynfekcji sal, korytarzy oraz pomieszczeń biurowych.
 2. Dyrektor udostępnia na bieżąco komunikaty dla rodziców, nauczycieli oraz pracowników pomocniczych i obsługi dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny w miejscach publicznych w formie komunikatów na stronie internetowej szkoły, tablicy ogłoszeń oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Dyrektor w porozumieniu z nauczycielami oraz rodzicami ustalił sposoby szybkiej
  i skutecznej komunikacji z rodzicami uczniów, w szczególności z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

ROZDZIAŁ 3

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              § 9

 1. Szkoła pracuje zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
  w warunkach domowych

                                                                                                                       § 10

Zasady przyprowadzania i odbioru dzieci ze szkoły

 1. Dzieci klas I- III oraz oddziału przedszkolne są przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Rodzice przyprowadzają dzieci tylko do wejścia głównego.
 4. W uzasadnionych przypadkach rodzice mogą wejść na teren szkoły, zachowując następujące zasady:

1)     1 rodzic z dzieckiem;

2)     zachowanie dystansu od kolejnego rodzica z dzieckiem min. 1, 5 m;

3)     zachowanie dystansu od pracownika szkoły min. 1,5 m;

4)     opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwa zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 1. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z ustalonym dla każdego oddziału klasy planem zajęć.
 2. Zakazuje się gromadzenia uczniów przed wejściem do szkoły.
 3. Do budynku szkoły należy wchodzić ustalonym wejściem, zachowując przy tym obowiązek dezynfekcji rąk, przy użyciu płynu znajdującego się przed wejściem do szkoły.
 4. Przy wejściu każdego ucznia odbiera opiekun.
 5. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych u dziecka sugerujących infekcję dróg oddechowych, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.
 6. Uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania ustalonych zasad zachowania na terenie szkoły, w szczególności miejscach wspólnych, tj. szatnia, korytarze, stołówka szkolna.
 7. Zakazuje się gromadzenia przed wejściem do budynku szkoły bez zachowania bezpiecznego dystansu.
 8. Opuszczając jednostkę dziecko odprowadzane jest przez wyznaczonego pracownika do rodzica/ osoby upoważnionej, który oczekuje w wyznaczonej strefie przy wejściu do budynku szkoły.

                                                                                                                         § 11

 1. W miarę możliwości zajęcia dla danego oddziału klasy odbywają się w wyznaczonych
  i stałych salach lekcyjnych.
 2. Podczas przerw uczniowie mogą przebywać na terenie boiska szkolnego pod nadzorem nauczyciela oraz zachowując dystans społeczny.
 3. Sale, w których prowadzone są zajęcia oraz przestrzenie wspólne (korytarze) należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

                                                                                                                         § 12

 1. Zajęcia w klasach I - III szkoły podstawowej dla każdego oddziału odbywają się w wyznaczonej i stałej sali lekcyjnej.
 2. Nauczyciel w klasach I – III organizuje przerwy dla swojej klasy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min.

                                                                                                                         § 13

 1. Na czas pracy szkoły, drzwi wejściowe do budynku są zamykane.
 2. Każda osoba z zewnątrz (w tym rodzic dziecka) wchodząc do szkoły jest zobowiązana:

1)    do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do dezynfekcji znajdującego się przy wejściu do szkoły lub założenia rękawiczek ochronnych;

2)    do zakrywania ust i nosa (maseczka, przyłbica);

3)    do nieprzekraczania obowiązujących stref, w których mogą przebywać oraz przestrzegania zasad przebywania w nich.

 1. Do szkoły nie będą wpuszczani uczniowie, rodzice oraz pracownicy z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączka, kaszel. Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę przekraczającą zwykła temperaturę ciała (36,6 – 37,0 ° C, ale nie wyższą niż 38°C.
 2. W przypadku zauważenia u ucznia lub pracownika niepokojących objawów, dokonywany jest pomiar temperatury – termometrem bezdotykowym (w przypadku posiadania innego termometru, niż termometr bezdotykowy, po każdym użyciu termometr jest dezynfekowany).
 3. Pomiar temperatury dokonywany jest za zgodą rodziców. Zgoda wyrażana jest na cały rok szkolny 2020/2021.
 4. W przypadku braku zgody na pomiar temperatury od większej liczby rodziców uczniów Dyrektor ma możliwość wystąpienia do GIS w celu uzyskania indywidualnej decyzji dotyczącej pomiaru temperatury.
 5. Szkoła nie gromadzi danych dotyczących temperatury uczniów.
 6. Pomiar temperatury pracowników następuje na podstawie art. 212 pkt 3 Kodeksu pracy.
 7. W celu ograniczenia bezpodstawnego przebywania w szkole osób niebędących uczniami lub pracownikami jednostki, osoby z zewnątrz wpuszczane są do szkoły wyłącznie, gdy mają ku temu uzasadniony powód i przedstawią cel wejście pracownikowi obsługi.

                                                                                                                         § 14

Sala gimnastyczna

 1. W sali gimnastycznej należy zachować dystans między uczniami.
 2. W ramach realizacji zajęć wychowania fizycznego, nie przeprowadza się ćwiczeń, gier
  i zadań kontaktowych, które uniemożliwiają zachowanie dystansu.
 3. Przedmioty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować usuwa się z Sali gimnastycznej lub zabezpiecza przed dostępem do nich.
 4. Sprzęt sportowy (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywany podczas zajęć, a także podłoga są myte detergentem lub dezynfekowane przez pracowników obsługi, po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdym zajęciach.
 5. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o zasadach korzystania
  z sali gimnastycznej.

                                                                                                                         § 15

Szatnia

 1. Przy wejściu do szatni umieszcza się środek do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją prawidłowego dezynfekowania rąk.
 2. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów o zasadach korzystania
  z szatni szkolnej

                                                                                                                          § 16

Zajęcia świetlicowe

 1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.
 2. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
 3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
 4. W świetlicy szkolnej (odpowiednio w wykorzystywanych innych salach dydaktycznych) umieszcza się środki do dezynfekcji rąk.
 5. Dzieci przebywające w świetlicy są zobowiązane każdorazowo po wejściu do świetlicy do dezynfekcji rąk pod nadzorem opiekuna/ wychowawcy świetlicy.
 6. Podczas przebywania w świetlicy szkolnej zobowiązuje się dzieci oraz opiekunów/ wychowawców do zachowania dystansu.
 7. Świetlicę należy wietrzyć:

1)     codziennie rano, przed przyjściem wychowanków;

2)     nie rzadziej niż co godzinę, w trakcie przebywania dzieci w świetlicy;

3)     za każdym razem po przeprowadzaniu dezynfekcji sal świetlicowych.

 1. Uczniowie na początku roku szkolnego są informowani, przez wychowawcę o zasadach przebywania w świetlicy szkolnej.

                                                                                                                        § 17

Zasady korzystani z biblioteki szkolnej

 1. Przy wejściu do biblioteki znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk oraz instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk.
 2. Każda osoba wchodząc do biblioteki jest zobowiązana zdezynfekować ręce.
 3. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy dopilnowanie, aby osoby wchodzące na teren biblioteki dezynfekowały dłonie.
 4. Biblioteka dostępna jest w godzinach określonych na stronie internetowej szkoły.
 5. Przyjęte od ucznia książki, biblioteka odkłada na 2 dni na wydzielone półki w odrębnym pomieszczeniu/regale do tego wyznaczonym. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia „kwarantanny”. Po tym okresie książka wraca do użytkowania.
 6. Uczniowie są informowani na początku roku szkolnego, przez wychowawcę o zasadach korzystania z biblioteki szkolnej.
 7. Nie ma możliwości korzystania z woluminów na terenie biblioteki szkolonej.

                                                                                                                      § 18

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

 1. We współpracy z pielęgniarką środowiskową nauczania i wychowania/ustala się zasady korzystania z gabinetu, uwzględniając obowiązujące zasady, w szczególności wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
 2. Przed wejściem do gabinetu uczniowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do dezynfekcji umieszczonego przez wejściem do gabinetu zgodnie z wywieszoną instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk.
 3. Uczniowie są informowani na początku roku szkolnego, przez wychowawcę o zasadach korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

                                                                                                                       § 19

Boisko szkolne

 1. Zaleca się korzystanie przez uczniów (także w trakcie przerwy międzylekcyjnej) z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 2. Boisko sportowe jest przeznaczone do sportowych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
  o charakterze rekreacyjnym.
 3. Z boiska nie można korzystać w niekorzystnych warunkach atmosferycznych zagrażających zdrowiu i życiu użytkowników, tzn. opadów, silnego wiatru i burzy.
 4. Z boiska nie można korzystać przy mokrej nawierzchni.
 5. Z boiska i urządzeń znajdujących się na boisku należy korzystać tak, aby zachować pełne bezpieczeństwo własne i innych uczestników zajęć oraz aby nie niszczyć boiska
  i znajdujących się na boisku urządzeń.
 6. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 7. Sprzęt na boisku szkolnym wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości sprzęt zostanie zabezpieczony taśmą przed używaniem. W takim przypadku obowiązuje zakaz korzystania ze sprzętu.
 8. Korzystanie z boiska jest dozwolone tylko przez uczniów uczęszczających do jednostki.
 9. Korzystanie z boiska szkolnego jest możliwe tylko pod opieką nauczyciela.
 10. Za bezpieczeństwo na obiekcie w czasie trwania planowanych zajęć odpowiadają nauczyciele opiekujący się grupą uczniów.

                                                                                                                       § 20

 1. Uczniowie zaraz po powrocie z boiska zobowiązane są do mycia rąk, o czym przypomina nauczyciel opiekujący się grupą.
 2. Uczniowie klas I- III po każdym powrocie z boiska myją ręce pod nadzorem nauczyciela.
 3. Na terenie boiska obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich, niezwiązanych
  z działalnością Szkoły.                                                                          § 21

Organizacja spotkań oraz narad

 1. Dyrektor ograniczył do niezbędnego minimum spotkania i narady z Radą Pedagogiczną oraz rodzicami.
 2. Zebrania przeprowadzane są przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (min. 1,5m).
 3. Jeżeli jest to możliwe zebrania rady pedagogicznej kontynuowane są w sposób zdalny,
  tj. z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej.

ROZDZIAŁ 4

ZADANIA I OBOWIĄZKI UCZNIA

                                                                                                                         § 22

 1. Uczeń zobowiązany jest przychodzić do szkoły w godzinach zgodnych z ustalonym planem zajęć.
 2. Każdy uczeń przy wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji.
 3. Podczas pobytu w szkole należy przestrzegać ogólnych zasad higieny:

1)    częste mycie rąk wodą z mydłem (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety);

2)    ochrona podczas kichania i kaszlu;

3)    unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 1. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów
  (w przypadku ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zobowiązuje się ucznia oraz sprawuje nadzór, aby uczeń nie udostępniał przyniesionych przedmiotów innym uczniom).
 2. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.
 3. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 4. Uczeń przybory szkolne oraz podręczniki zostawiają w szkole – nie zabierają do domu.
 5. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 

ROZDZIAŁ 5

ZADANIA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

                                                                                                                         § 23

 1. Rodzice uczniów :

1)     zobowiązani są do przyprowadzania wyłącznie dzieci zdrowych– bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;

2)     powinni przestrzegać zasad związanych z przebywaniem w wyznaczonej części na terenie szkoły w trakcie przyprowadzania lub odbierania dzieci;

3)     zaleca się rodzicom, aby przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły zmierzyły dziecku temperaturę;

4)     zakazuje się przyprowadzania do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji (w takiej sytuacji wszyscy powinni zostać
w domu);

5)     w drodze do i ze szkoły rodzice powinni przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej i dawać przykład dzieciom.

 1. Rodzice powinni przypominać dzieciom zasady higieny (unikanie dotykania oczu, nosa
  i ust, częste mycie rąk woda z mydłem oraz niepodawanie ręki na powitanie) oraz zwracać uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 2. Rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy przynoszą do szkoły własne przedmioty (w tym zabawki) zobowiązani są do dbania o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję wskazanych rzeczy.
 3. Rodzice powinni kontrolować stan zdrowia swoich dzieci, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek symptomów choroby (w szczególności: podniesiona temperatura, kaszel, osłabienie, bóle kostnostawowe) pozostawić dziecko w domu i skontaktować się
  z lekarzem.
 4. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.
 5. Rodzice są zobowiązani do utrzymywania regularnego kontaktu z wychowawcą klasy, za pomocą ustalonych środków komunikacji elektronicznej, w celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji dotyczącej ucznia oraz obecnej sytuacji w szkole.

ROZDZIAŁ 6

ZADANIA I OBOWĄZKI PRACOWNIKÓW

                                                                                                                       § 24

Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

                                                                                                                      § 25

 1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury.
 2. Każdy pracownik przy wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji i myć ręce zgodnie z instrukcjami prawidłowej dezynfekcji i mycia rąk wywieszonymi w szkole.
 3. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi są zobowiązani do ograniczania kontaktów z uczniami oraz nauczycielami.
 4. Zabronione jest przebywanie pracowników wskazujących objawy chorobowe sugerujących infekcję dróg oddechowych na terenie jednostki.
 5. Każdy pracownik zobowiązany jest do stosowania się do „dekalogu” GIS
  (w pracy oraz po zakończeniu obowiązków służbowych):

1)     Często myj ręce - Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia;

2)     Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni - W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymaj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie;

3)     Unikaj dotykania oczu, nosa i ust- Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie;

4)     Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe - Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody z detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają ludzie powinny być starannie dezynfekowane;

5)     Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków - Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie przecieraj lub dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków;

6)     Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy - Należy zachować co najmniej 1,5 metry odległości z osobą, z która rozmawiamy, twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę;

7)     Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu - Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów;

8)     Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu - Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie wypijaj ok. 2 litrów płynów (najlepiej wody). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa;

9)     Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie.

                                                                                                                     § 26

 1. Pracownicy zobowiązani są do używania płynu do dezynfekcji rąk, znajdującego się przy wejściu do budynku, zgodnie z instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk wywieszoną
  w szkole.
 2. Każdy pracownik zobowiązany jest informować Dyrektora lub osobę go zastępującą
  o wszelkich symptomach chorobowych dzieci (w szczególności: podniesiona temperatura, kaszel, osłabienie, bóle kostnostawowe).

                                                                                                                    § 27

Pracownicy pedagogiczni

 1. Pracownicy pedagogiczni– nauczyciele pracują wg harmonogramu ustalonego przez Dyrektora.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest do:

1)     wyjaśnienia uczniom, jakie obowiązują w szkole zasady i dlaczego zostały wprowadzone. Nauczyciel, w szczególności klas I- III zobowiązany jest przekazać informacje w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, a nie lęku;

2)     Wietrzenia sali co najmniej raz na godzinę;

3)     zwracania uwagi na częste i regularne mycie rąk wodą z mydłem. W przypadku trudności w klasach I- III nauczyciel pomaga w tych czynnościach;

4)     sprawdzania warunków do prowadzenia zajęć– dostępność środków czystości
i inne zgodnie z przepisami dotyczącymi. Bhp;

5)     dbania o to, by dzieci i uczniowie zachowywały dystans społeczny;

6)     ustalenie z rodzicami skutecznych sposobów komunikacji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;

7)     przekazywania rodzicom informacji o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w szkole.

 1. Dyrektor dokonuje wszelkich starań, aby pracownik mający kontakt z dziećmi świadczył pracę na terenie jednej jednostki oświatowej.

                                                                                                                      § 28

Pracownicy niepedagogiczni

 1. Stanowiska pracy pracowników administracyjnych zorganizowane są z uwzględnieniem wymaganego dystansu społecznego pomiędzy pracownikami.
 2. Pracownicy administracji zobowiązani są do przyjmowania petentów z zachowaniem odpowiedniej odległości.
 3. Zabrania się pracownikom nadmiernego poruszania się po jednostce. Przemieszanie się jest dozwolone tylko w uzasadnionym przypadku.
 4. Każdy pracownik po zakończonej pracy zobowiązany jest do uporządkowania
  i zdezynfekowania swojego stanowiska pracy.                                 § 29

Pracownicy pomocniczy i obsługi zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z indywidualnym zakresem czynności, uwzględniają wzmożone środki bezpieczeństwa (rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja dłoni, maseczki).

 

ROZDZIAŁ 7

ŻYWIENIE

                                                                                                                       § 30

 1. Szkoła zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie jednostki.
 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny przez firmę zewnętrzną.
 3. Posiłki dostarczane przez firmę zewnętrzną są w przechowywane przeznaczonych do tego pojemnikach i naczyniach.
 4. Dzieci posiłki spożywają w stołówce przy pomocy jednorazowych sztućców. (W przypadku, gdy zajdzie konieczność skorzystania z wielorazowych sztućców lub naczyń należy je myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temp. min. 60 oC lub je wyparzać).
 5. Po zakończeniu spożywania posiłków wyznaczony pracownik/pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.                                § 31

Zadania i obowiązki pracowników mających kontakt z żywnością

 1. Pracownicy mający kontakt w żywnością zobowiązani są do stosowania standardowych praktyk zalecanych przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) w celu zredukowania ekspozycji i transmisji chorób, do których należą:

1)     Właściwa higiena rąk;

2)     Higiena kasłania/kichania;

3)     Zasady bezpieczeństwa żywności;

4)     Ograniczenie przez pracowników bliskiego kontaktu z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego (kichanie, kaszel)

 1. Pracownicy, mający kontakt z żywnością zobowiązani są myć ręce:

1)     Przed rozpoczęciem pracy;

2)     Przed kontaktem z żywnością;

3)     Po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;

4)     Po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;

5)     Po skorzystaniu z toalety;

6)     Po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;

7)     Po jedzeniu, piciu, lub paleniu;

8)     Po kontakcie z pieniędz

                                                                                                                      § 32

Dostawa i transport żywności

 1. Pracownicy odbierający posiłki przygotowane przez osoby z zewnątrz zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne.
 2. Pracownik odbierający dostawę żywności zobowiązany jest zwrócić uwagę na czy pojemniki transportowe oraz środki transportu spełniają następujące wymagania

1)    są czyste, w dobrym stanie, nie uszkodzone, łatwe do mycia, czyszczenia
i dezynfekcji;

2)    zabezpieczają żywność przed zanieczyszczeniem;

3)    nie używane do transportu produktów innych niż żywność, które mogą być źródłem zanieczyszczenia;

4)    poddane zostały całkowitemu i dokładnemu procesowi mycia, jeśli były używane do transportu innych produktów niosących ryzyko zanieczyszczeń.

                                                                                                                        § 33

Zasady organizacji stołówki szkolnej

 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość skorzystania ze stołówki szkolnej.
 2. Żywienie prowadzi się w godzinach, w których odbywają się zajęcia w szkole.
 3. Stołówka zapewnia warunki higieniczne wymagane przepisami prawa odnoszące się do funkcjonowania żywienia zbiorowego
 4. Do korzystania z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej uprawnieni są:

1)     uczniowie szkoły

2)     pracownicy szkoły.

 1. Pracownicy wydający posiłki zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, a przede wszystkim przestrzegania następujących zasad:

1)     zapewnienie odpowiedniej odległości stanowisk pracy;

2)     stosowanie środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki) oraz mycie rąk/ używania płynu dezynfekującego;

3)     regularne czyszczenie powierzchni (blatów, stołów) i sprzętów;

4)      utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 1. Posiłki wydawane są w stołówce zmianowo zgodnie z harmonogramem opracowanym
  w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, na podstawie zgłoszonej liczby dzieci, korzystających z żywienia w Szkole.
 2. Uczniowie przyprowadzani są na stołówkę przez wyznaczonego pracownika Szkoły
  w grupie odpowiadającej liczbie miejsc w stołówce, przygotowanych do bezpiecznego spożywania posiłków.
 3. Uczniowie zobowiązani są pojedynczo odbierać wydawane posiłki. W trakcie oczekiwania na wydanie posiłku uczniowie zachowują bezpieczny dystans, ustawiając się w jednej kolejce.
 4. Zakazuje się nadmiernego poruszania się dzieci w stołówce.
 5. Po wyjściu każdej grupy ze stołówki pracownicy personelu sprzątającego przeprowadzają czyszczenie blatów stołów, poręczy krzeseł, klamek itp. oraz wietrzą stołówkę.

ROZDZIAŁ 8

ZALECENIA DLA PERSONELU SPRZĄTAJĄCEGO

                                                                                                                      § 34

 1. Personelowi sprzątającemu teren szkoły zaleca się zachować dodatkowe środki ostrożności:

1)    założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta;

2)    umycie i dezynfekcja rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek i maseczki,

3)    wyrzucenie odpadów do odpowiedniego pojemnika.

 1. Organizacja trybu pracy pracowników utrzymujących czystość w szkole zorganizowana jest z uwzględnieniem systemu rotacyjnego/zmianowanego oraz z uwzględnieniem niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemiologicznego.
 2. Praca pracowników utrzymujących czystość w jednostce przebiega rotacyjnie.  Szkoła minimalizuje ilość osób przebywających na terenie jednostki.
                                                                                                                  § 35
 1. Za utrzymanie czystości w jednostce odpowiedzialni są pracownicy, którym w zakresie obowiązków przydzielone zostały do sprzątania określone pomieszczenia szkolne.
 2. Dyrektor zapewnia sprzęt do prac porządkowych oraz środki czyszczące i myjące niezbędne do wykonywania prac porządkowych.
 3. Podstawową zasadą stosowaną przez pracowników podczas wykonywania prac porządkowych powinno być utrzymanie czystości pomieszczeń i sterylności powierzchni, z których korzystają dzieci i pracownicy, co pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.
 4. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno- higienicznych, w tym dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 5. Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne (schody i korytarze) oraz powierzchnie dotykowe należy regularnie, co najmniej 2 razy dziennie, oczyszczać, używając wody z detergentem lub środka dezynfekcyjnego. Należy myć i dokładnie odkażać każdego dnia:

1)     Biurka;

2)     Drzwi;

3)     poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków (po każdej grupie);

4)     klamki;

5)     włączniki światła;

6)     poręcze i uchwyty;

7)     używane prze dzieci przedmioty.

 1. Środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji powinny być stosowane zgodnie
  z wytycznymi i zaleceniami podanymi przez producenta znajdującymi się na opakowaniu środka do dezynfekcji. W szczególności należy przestrzegać zasad związanych z czasem niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażenia na wdychanie oparów służących do dezynfekcji.
 2. Podczas prac porządkowych pracownik zobowiązany jest stosować zalecane środki ochrony indywidualnej, przestrzegać zasad higieny oraz zachowywać reguły ostrożności: do procesu dezynfekcji stosować rękawice ochronne z długim mankietem, używać maski i okulary ochronne w przypadku stosowania preparatów w spryskiwaczach ze względu na ryzyko podrażnienia oczu i dróg oddechowych, nie dotykać twarzy rękami w rękawiczkach, nie zakładać ponownie uprzednio zdjętych rękawic jednorazowych, podczas dezynfekcji stosować ręczniki papierowe, które po przetarciu trzeba od razu wyrzucić, nie używać tych samych ściereczek w różnych pomieszczeniach (kuchnia, łazienka, WC).
 3. Dezynfekowanie powierzchni za pomocą środków dezynfekcyjnych powinno być skuteczne i wymaga prawidłowego ich stosowania:

1)     usunięcia wodą zanieczyszczeń przed dezynfekcją;

2)     sprawdzenia daty przydatności do użycia (jeśli data jest przekroczona, całkowita dezynfekcja nie jest już gwarantowana);

3)     użycia środka w odpowiednim stężeniu (preparat nie zadziała, jeśli będzie źle dozowany);

4)     naniesienia na powierzchnię odpowiedniej ilości preparatu niczego nie pomijając;

5)     przestrzegania zalecanego czasu zastosowania, pozostawienia preparatu przez wskazany przez producenta okres (dezynfekowana powierzchnia powinna pozostawać wilgotna przez zalecany czas niezbędny do zabicia wirusów).

 1. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością np. blatów stołów kuchennych, należy przepłukać je czystą wodą, po odczekaniu zalecanego czasu pomiędzy procesem dezynfekcji a płukaniem.
 2. Podczas sprzątania wszystkie pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone, ponieważ czas ulotnienia się warstwy cieczy zależy od temperatury otoczenia i cyrkulacji powietrza.
 3. Sprzęt i środki służące do utrzymania czystości powinny być przechowywane
  w zamkniętych szafkach. Po zakończonej pracy pracownik powinien:

1)     umieścić sprzęt i środki chemiczne w wyznaczonym do ich przechowywania miejscu,

2)     zabezpieczyć miejsce przed dostępem do niego innych osób i dzieci,

3)     oznaczyć w prowadzonym rejestrze miejsce i czas przeprowadzanej dezynfekcji. Pracownicy odpowiedzialni za sprzątanie zobowiązani są usunąć z sal, przedmioty
i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować

 

ROZDZIAŁ 9

WYTYCZNE – ŚROKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

                                                                                                                    § 36

Instrukcje dotyczące prawidłowego założenia i ściągania rękawiczek jednorazowych, maseczek i mycia rąk

 

 1. Przy każdym wejściu do szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk wraz z instrukcją użycia środka dezynfekującego, a także dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, umożliwiając wszystkim wchodzącym do budynku skorzystania z niego.
 2. Instrukcje dotyczące prawidłowego założenia i ściągania rękawiczek jednorazowych, maseczek i mycia rąk dostępne są także w formie elektronicznej:

1)     techniki mycia rąk: https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

2)     techniki dezynfekcji rąk https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

3)     zdejmowania i zakładania rękawiczek i maseczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

                                                                                                                   § 37

Postępowanie z odpadami wytwarzanymi w czasie ochrony przed koronawirusem

 1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).
 2. Odpady wytworzone przez pracowników takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia
  i rozprzestrzeniania się koronawirusa, są uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do wyznaczonego pojemnika/worka do tego przeznaczonego.
 3. Przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/ przenoszeniem odpadów należy używać rękawic ochronnych, myć i/ lub dezynfekować ręce.

ROZDZIAŁ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                                                                                                                      § 38

 1. Procedura obowiązuje w szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.
 3. W razie pojawienia się nowych zasad i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa,
  w jednostce na bieżąco będą podejmowane odpowiednie działania.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM COVID- 19  NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GMINIE MALBORK

                                                                                                                         § 1

Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest określenie zasad postępowania pracowników, rodziców
i uczniów oraz Dyrektora Szkoły na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem
COVID- 19 oraz na wypadek powzięcia informacji o potwierdzeniu zakażenia wirusem na terenie szkoły.

                                                                                                                          § 2

Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:

1)    Szkole, Jednostce – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Gminie Malbork;

2)     Dyrektorze– należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork;

3)     Rodzicach– należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dziecka, oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

4)     Organie prowadzącym– należy przez to rozumieć Gminę Malbork

                                                                                                                      § 3

 1. Pracownicy Szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Szkoła na bieżąco śledzi informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych u uczniów lub pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID- 19.
 4. W Szkole wyznaczono pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (oraz przed wejściem do pomieszczenia).

                                                                                                                       § 4

Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID- 19 u ucznia

 1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), uczeń jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
 2. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe u ucznia, informuje o tym Dyrektora lub osobę go zastępującą.
 3. Dyrektor Szkoły:

1)      natychmiast kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z jednostki, informując o zaobserwowanych objawach;

2)      ma prawo powiadomić Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną w przypadku ignorowania prośby o odbiór ucznia podejrzanego
o zakażenie;

3)      wyznacza pracownika, który kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych uczniów i informuje o zaistniałej sytuacji;

4)      sporządza listę osób, z którymi uczeń podejrzany o zakażenie miał kontakt, aby
w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej.

 1. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja– stolików, krzeseł, przyborów i sprzętu).
 2. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika Szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa– przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
 3. Rodzice izolowanego dziecka:

1)     odbierają dziecko ze Szkoły przy głównych drzwiach wejściowych do budynku jednostki;

2)     niezwłocznie informują Dyrektora Szkoły o stanie zdrowia dziecka.

                                                                                                                      § 5

Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID- 19 u pracownika Szkoły

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika Szkoły będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik:

1)     niezwłocznie przerywa swoją pracę;

2)     informuje Dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu;

3)     zachowuje stosowny dystans i środki ostrożności, podczas poruszania się po jednostce (wyłącznie w niezbędnym zakresie), aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia;

4)     pozostaje w odizolowanym pomieszczeniu w oczekiwaniu na dalsze polecania.

 1. Dyrektor lub osoba wyznaczona przez Dyrektora:

1)     wstrzymuje przyjmowanie do Szkoły kolejnych uczniów do czasu umycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik;

2)     zawiadamia powiatową stację sanitarno- epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń ) i wprowadza do stosowania na terenie jednostki instrukcje
i polecenia przez nią wydane;

3)     zachowuje stosowny dystans i środki ostrożności, w przypadku kontaktu z pracownikiem, u którego podejrzewa się zakażenie;

4)     sporządza listę osób, z którymi pracownik podejrzany o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej.

 1. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 2. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez pracownika z objawami, jest myte i dezynfekowane.

                                                                                                                       § 6

Obowiązki Dyrektora w przypadku powzięcia informacji o potwierdzeniu zakażenia wirusem COVID- 19 na terenie Szkoły

 1. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zakażeniu wirusem COVID- 19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu
  w jednostce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się
  z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.
 2. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych oraz instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie jednostki zakażenia.

                                                                                                                        § 7

Czynności wykonywane przez PPIS w związku z potwierdzeniem zakażenia wirusem COVID-19 na terenie Szkoły

 1. Przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS), który poweźmie informacje o zakażaniu koronawirusem przez ucznia lub pracownika Szkoły skontaktuje się z jednostką, w celu przeprowadzenia tzw. dochodzenia epidemiologicznego, czyli ustalenia z kim zakażona osoba miał kontakt.
 2. Na podstawie dochodzenia epidemiologicznego PPIS ustali potencjalne wysokie ryzyko, średnie ryzyko i niskie ryzyko kontaktu chorego i na tej podstawie będą przekazywane dalsze zalecenia przez PSSE.
 3. Osoby mające bliski kontakt, tzn. przebywające w tym samym pomieszczeniu, mieszkające razem, mające częsty bliski kontakt, są osobami wysokiego ryzyka zakażenia się od tej osoby.
 4. Krąg tych osób określa PSSE na podstawie wyników dochodzenia.

                                                                                                                       § 8

 1. Procedura obowiązuje w Szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy Szkoły zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.
 3. W razie pojawienia się nowych zasad i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa,
  w jednostce na bieżąco będą podejmowane odpowiednie działania.

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 1356)

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2020-12-07 21:40:46
Data edycji: 2021-01-18 11:41:19
Ilość wyświetleń: 975

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.”

Henryk Goldszmit
Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej